Styrelsen

Ersättning till styrelsen

På stämman den 25 maj 2022 beslutade att styrelsearvode ska utgå med totalt 850 000 kronor, varav 480 000 kronor till ordföranden och 150 000 kronor till var och en av de övriga bolagsstämmovalda ledamöterna som inte är anställda. För arbete i revisionsutskott ska ersättning utgå med 40 000 kronor till ordföranden och 30 000 kronor till var och en av de övriga ledamöterna. För arbete i ersättningsutskottet ska ersättning utgå med 35 000 kronor till ordföranden och 25 000 kronor till var och en av de övriga ledamöterna. Arvode till revisor ska utgå enligt godkänd räkning.