Valberedning

Årsstämman 2019 beslutade om formerna för utseende av valberedning inför nästa årsstämma. Valberedningens uppgift är att till bolagsstämman lämna förslag till val av stämmoordförande, styrelseledamöter, styrelseordförande, revisor och förslag avseende styrelsearvode, revisorsarvode samt ändringar i instruktionerna för valberedningen.

Speqta’s valberedning ska utgöras av representanter för de tre röstmässigt största ägarregistrerade aktieägarna i den av Euroclear Sweden förda aktieboken per den 30 september varje år samt styrelsens ordförande, som även ska sammankalla valberedningen till dess första sammanträde. Till ordförande i valberedningen ska inte styrelsens ordförande utses.

Om någon eller några av de tre röstmässigt största aktieägarna avstår från att utse en ledamot i valberedningen, ska styrelsens ordförande erbjuda andra större aktieägare att utse en ledamot i valberedningen. Om sådant erbjudande lämnas, ska det gå i turordning till de röstmässigt största aktieägarna (det vill säga först till den fjärde röstmässigt största aktieägaren, därefter till den femte röstmässigt största aktieägaren och så vidare). Förfarandet ska fortgå till dess att valberedningen består av tre ledamöter. Om valberedningen trots detta ej består av tre ledamöter kan valberedningen själv utse resterande antal ledamöter. Förfarandet ska fortsätta intill dess att valberedningen består av fyra ledamöter.

Valberedningen utser ordförande inom gruppen. Styrelseordföranden eller annan styrelseledamot ska inte vara ordförande för valberedningen. Majoriteten av valberedningens ledamöter ska vara oberoende i förhållande till Bolaget och bolagsledningen. Minst en av valberedningens ledamöter ska vara oberoende i förhållande till den i Bolaget röstmässigt största aktieägaren eller grupp av aktieägare som samverkar om Bolagets förvaltning. Verkställande direktören eller annan person från bolagsledningen ska inte vara ledamot av valberedningen. Styrelseledamöter kan ingå i valberedningen men ska inte utgöra en majoritet av dess ledamöter. Om mer än en styrelseledamot ingår i valberedningen får högst en av dem vara beroende i förhållande till Bolagets större aktieägare. Om ledamot lämnar valberedningen innan dess arbete är slutfört och om valberedningen anser att det finns behov av att ersätta denna ledamot, ska valberedningen utse ny ledamot enligt principerna ovan, men med utgångspunkt i Euroclears utskrift av aktieboken snarast möjligt efter det att ledamoten lämnat sin post. Ändring i valberedningens sammansättning ska omedelbart offentliggöras.

Valberedningens sammansättning ska offentliggöras senast 6 månader före nästa årsstämma. Inget arvode ska utgå till ledamöterna för deras arbete i valberedningen.

Valberedningen inför årsstämman 2024 består av följande ledamöter: Alexander von Essen (utsedd av BBAG Holding AB), Filip Lilja (utsedd av Upland Street Capital AB), Erik Hammarberg (utsedd av Bovall Holding AB) och Mikael Lindblom (styrelsens ordförande).

Aktieägare kan lämna förslag till valberedningen senast den 13 februari 2022 till adress:

Att: Valberedningen
Speqta AB (publ)
Kungsgatan 64, 3tr
111 22 Stockholm

Alternativt: valberedning@speqta.com

Valbe­redningens förslag offentliggörs senast i samband med kallelsen till årsstämman.