Incitamentsprogram

Incitamentsprogram 2022/2025 A och B

Årsstämman den 25 maj 2022 i BrightBid Group AB (publ) (“Bolaget” eller “BrightBid”) beslutade att införa incitamentsprogram 2022/2025 A som riktas till vissa valda styrelseledamöter och som omfattar högst 70 000 teckningsoptioner samt incitamentsprogram 2022/2025 B som riktas till nuvarande och framtida medlemmar av koncernledningen, andra ledningspersoner och nyckelpersoner och som omfattar högst 210 000 teckningsoptioner. Incitamentsprogram 2022/2025 A har fulltecknats. I incitamentsprogram 2022/2025 B har samtliga teckningsoptioner tecknats av Bolaget som i sin tur överlåtit totalt 202,500 teckningsoptioner till deltagarna i incitamentsprogrammet. Resterande teckningsoptioner kvarstår hos BrightBid och en del av dessa teckningsoptioner kan komma att överlåtas till framtida nyckelpersoner.

Varje teckningsoption gav rätten att teckna en aktie i BrightBid till en teckningskurs om 15,55 kronor, motsvarande 130 procent av det volymvägda medeltalet av de under från och med 20 juni 2022 till och med den 1 juli 2022 noterade betalkurserna på Nasdaq First North Growth Market för aktien i bolaget. Vid den extraordinära utdelning beslutat på årsstämman 2023 omräknades incitamentsprogrammet efter gällande villkor. Varje teckningsoption ger nu rätten att teckna 1,35 aktier till en teckningskurs om 11,53 kronor. Teckning av aktier genom nyttjande av teckningsoptioner kan ske från och med den 9 juli 2025 till och med den 9 oktober 2025.