Bokslutskommuniké 2022: Kassatillskott och ny era för AI

16 Feb 2023

Speqta AB (publ) bokslutskommuniké för perioden 1 januari–31 december 2022 är offentliggjord och finns tillgänglig på:

https://speqta.com/investors/financial-reports

Under fjärde kvartalet 2021 avyttrades Eone Oy (Rahalaitos) och under andra kvartalet 2022 har Mytaste Food & Beverage AB (Vinklubben) samt verksamheten i Speqta Affilijet AB och Leads on Top AB (Affilijet) avyttrats. Det innebär att resultaträkningarna för 2022 och 2021 i rapporten har omräknats enligt gällande redovisningsregler och exkluderar avyttrad verksamhet som redovisas separat nedan. Finansiell information och kommentarer om verksamheten i denna rapport fokuserar på kvarvarande verksamheter om ej annat anges.

Fjärde kvartalets resultat i korthet

  • Intäkterna under fjärde kvartalet uppgick till 3 817 tkr (5 147). Minskningen mot förra året förklaras av omställningen från Shopello till Bidbrain som har högre marginal och större potential.
  • EBITDA-resultatet uppgick till -6 188 tkr (-9 734). EBITDA-marginalen var -162% (-189).
  • Resultat per aktie (inklusive avyttrad verksamhet) uppgick till 4,03 kr (9,32).
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten (inklusive avyttrad verksamhet) uppgick till -8 645 tkr (-2 505). 
  • Likvida medel vid periodens slut uppgick till 110 985 tkr (302 899).
  • Betalande Bidbrainbutiker ökade till 23 från 19 i föregående kvartal.

Väsentliga händelser under kvartalet

  • Tilläggsköpeskillingen för försäljningen av Eone Oy (Rahalaitos) som skedde i slutet av 2021 fastställdes till 3,4 meur (37,4 mkr) och betalades i slutet av december 2022. Nettokassainflödet är 34,4 mkr, efter kostnader kopplade till tilläggsköpeskillingen. Kassatillskottet stärker Speqta ytterligare finansiellt.

Händelser efter kvartalet

  • Bidbrain lanserade funktionalitet i form av värdefulla insikter för e-handlare. Med den nya funktionen kan e-handlare på produktnivå följa vilken avkastning annonseringen har. Funktionaliteten kombinerar olika källor av Googles annonsering vilket gör att Bidbrains kunder även kan identifiera produktens egenskaper i kombination med prestanda, vilket är användbart för säljoptimeringen och affärsutvecklingen. 
  • Styrelsen kommer senast vid kallelsen till årsstämma att kommunicera förslag på resultatdisposition, inklusive eventuell utdelning.

VD kommentar

Under slutet av 2022 lanserades ett antal innovativa AI-tjänster och plötsligt blev många fler medvetna om att AI-tekniken är här och kommer oundvikligen att förändra våra arbetssätt. OpenAI:s lansering av chatboten ChatGPT i november skapade stora rubriker genom sina imponerande svar inom ett stort antal områden. AI är nu en del av allas vardag, och det finns numera ett ännu tydligare behov av människor som kan hantera tekniken. Speqta har den kunskapen och kompetensen vilket är en bekräftelse på att vår fokuserade satsning på Bidbrain är rätt.
 
I slutet av året hade vi 23 betalande butiker, jämfört med 19 i slutet av september, och MRR (Monthly Recurring Revenue) var 110 tkr i december. Snittomsättningen per butik sjönk till 4,8 tkr per månad från 6,2 tkr. Det är viktigt att komma ihåg att slutet av fjärde kvartalet – i motsats till vad många kanske tror – är en svag period för e-handlarna. Efter en boom första veckan i december viker sedan försäljningen eftersom många julklappar fortfarande köps i fysiska butiker. Kvartalets EBITDA hamnade på -6 188 tkr vilket är bättre än tidigare kvartal efter hårt arbete med kostnadskontroll under hösten.

Vi har aldrig stått så finansiellt starka som vi gör nu. Som en del av försäljningsavtalet med Sambla Group som köpte den finska låneförmedlaren Rahalaitos ledde vi verksamheten till och med 31 oktober 2022. Rahalaitos presterade bra under vår ledning och vi fick därför en tilläggsköpeskilling på 37,4 msek i december. Tilläggsköpeskillingen blev något högre än vad vi tidigare kommunicerat på grund av förmånlig växelkurs vilket stärkte vår kassa ytterligare. Speqta har en synnerligen stark finansiell ställning med en soliditet på 92%, kassa på 111 mkr, inga räntebärande skulder och minimal goodwill. Det känns tryggt att vi har säkrad finansiering för Bidbrain givet omvärldsläget och det spännande året vi har framför oss.

Vårt mål för 2023 är att få fart på tillväxten. Fokus är att öka marknadsförings- och försäljningsinsatserna och nå ut bredare till e-handlare. Vi ser att intresset för Bidbrain växer och förväntar oss att utvecklingen kommer att drivas på i takt med att e-handlarnas marknadsföringskostnader fortsätter att stiga. Vi är ett kompetent, motiverat team som brinner för AI och smarta e-handelslösningar. Dessutom är vi exceptionellt starka finansiellt. Det gör att jag ser med optimism och tillförsikt på framtiden.

Fredrik Lindros, VD Speqta AB (Publ)

Kommande rapporttillfällen:

Årsredovisning 2022: 20 april 2023
Kvartalsrapport Q1 2023: 11 maj 2023
Årsstämma 2023: 16 maj 2023
Kvartalsrapport Q2 2023: 24 augusti 2023
Kvartalsrapport Q3 2023: 9 november 2023
Bokslutskommuniké 2023: 22 februari 2024

Denna information är sådan information som Speqta AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 16 Februari 2023 kl.07:00 CET.

Kontakt:
Fredrik Lindros
VD, Speqta AB (publ)
fredrik.lindros@speqta.com
+46 723 10 66 66
www.speqta.com

Om Speqta
Speqta är ett adtech-bolag som erbjuder trafikgenererande tjänster inom e-handel med hjälp av data och AI. Bolaget har två produkter; affiliatenätverket Shopello och SaaS-tjänsten Bidbrain och är listat på Nasdaq First North Premier Growth Market i Stockholm under namnet “speqt”. Redeye AB är bolagets Certified Adviser.