Bokslutskommuniké 2023: 62% årlig tillväxt och fokus på lönsamhet

29 Feb 2024Speqta AB (publ) bokslutskommuniké för perioden 1 januari–31 december 2023 är offentliggjord och finns tillgänglig på:
https://speqta.com/investors/financial-reports

Fjärde kvartalets resultat i korthet

 • ARR växte med 62 %, jämfört med föregående år, till 61 670 tkr (38 177). Per sista januari 2024 hade bolaget en ARR om 62 620 tkr (38 548). 
 • Nettoomsättningen under fjärde kvartalet uppgick till 14 481 tkr (10 322), en ökning på 40 % som främst består av organisk tillväxt inom BrightBid. Fjärde kvartalets omsättning jämfört med tredje kvartalets omsättning påverkades negativt med cirka 2 400 tkr till följd av avyttringen av Shopello, som hade lägre bruttomarginal och ej utgjorde en del av bolagets SaaS-strategi. 
 • Återkommande intäkter uppgick till 13 437 tkr (6 971) under kvartalet, en ökning på 93 %.
 • EBITDA-resultatet uppgick till -14 929 tkr (-7 984). Justerat EBITDA-resultat uppgick till -14 929 tkr (-7 984). Redan exekverade kostnadssynergier från sammanslagningen har endast haft halv effekt, vilket sänkt de operativa kostnaderna med 1,3 mkr/månad. Kommande två kvartal förväntas de månatliga operativa kostnaderna sänkas med ytterligare 1,3 mkr.
 • Resultat per aktie uppgick till -0,84 kr (-0,60).
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -17 809 tkr (-9 221). Kostnadssynergierna ovan beskrivna effekt under 2024, i kombination med fortsatt tillväxt, gör att Speqta ser positivt på utvecklingen av kassaflödet framgent. 
 • Likvida medel vid periodens slut uppgick till 22 321 tkr (8 537).
 • Antalet kunder växte till 490 (385), en ökning med 27 %.

Händelser under kvartalet

 • Speqta har lanserat en ny tjänst som möjliggör annonsering på Google Shopping för Amazonsäljare.
 • Styrelsen kallade till extrastämma den 24 november 2023, och stämman valde då Johan Rutgersson till ny styrelseordförande.
 • BrightBid släppte en studie bland marknadsförare i Storbritannien, där 84 % svarade att de använder AI-verktyg av något slag.
 • Speqta och huvudtjänsten BrightBid har de senaste månaderna medverkat i fem olika podcasts kring hur man arbetar med AI inom annonsering.
 • Shopello-verksamheten, som ej var en del av bolagets SaaS-strategi, avyttrades vilket ledde till att omsättningsutvecklingen under kvartalet påverkades negativt.

Händelser efter kvartalet

 • Styrelsen utsåg BrightBids vd Gustav Westman till koncern-vd för Speqta och han tillträdde tjänsten den 3 januari 2024. Speqtas tidigare vd Fredrik Lindros valdes in som ordinarie ledamot i styrelsen, vid den extra bolagsstämman 2 februari 2024. 
 • Den extra bolagsstämman 2 februari 2024 beslöt vidare om att ändra bolagsordningen och justera aktiekapitalet till att lägst vara 120 mkr och högst 480 mkr, samt antalet aktier skall vara lägst 24 miljoner och högst 96 miljoner. Stämman beslutade även om ett bemyndigande för styrelsen att besluta om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler på max 30 % utspädning. 
 • Styrelsen kommer inte att föreslå utdelning till årsstämma. Föregående års utdelningar möjlig­gjordes av avyttring av tidigare verksamheter, vilket skedde under transformation till det snabb­växande SaaS-bolag Speqta är idag.
 • Under februari har en kreditfacilitet om 5 miljoner SEK avtalats med fem av bolagets största aktieägare. Villkoren för kreditfaciliteten är enligt marknadsmässig prissättning. 

VD kommentar
Speqta har under kvartalet ställt om mot lönsamhet med bibehållen solid ARR-tillväxt på 62% jämfört med föregående år. Trots en mer blygsam kvartalstillväxt, som ligger i linje med våra historiska mönster, har det banat väg för en stark start på 2024 där vi nådde 62,6 mkr i ARR i slutet av januari. När sammanslagningen till en organisation och produkt nu är slutförd har det lett till en betydande minskning av kostnaderna vilket kommer att förbättra kassaflödet avsevärt.

ARR-tillväxt. Detta är första rapporten för mig som ny koncernchef för Speqta, där jag kan presentera ett kvartal präglat av konsolidering för att fortsätta vår tillväxt till lönsamhet. Vår huvudtjänst BrightBid (inklusive Bidbrain) har haft en stadig ARR-utveckling på årsbasis med 62%, medan tillväxten från kvartal till kvartal var mer blygsam. Det fjärde kvartalet har historiskt sett haft en långsammare tillväxt och förra årets tillväxt för 2022 under november till januari återspeglades i årets fjärde kvartal. 2024 har dock startat starkt, och vår ARR har redan stigit till 62,6 mkr per den sista januari, vilket visar att vårt arbete med sammanslagningen och strategin verkligen har lönat sig och att vi är på rätt spår.

Betydande synergier och kostnadsoptimeringar, som att ta bort dubbla system, roller och leverantörer, har varit hörnstenarna i det här kvartalet. Vi har slagit samman de två produkterna och centraliserat nyckelfunktioner, vilket finansiellt kommer att få full effekt under första halvåret 2024, men effekterna är redan nu tydliga. Under fjärde kvartalet var våra operativa löpande kostnader per månad -1,3 miljoner lägre än under tredje kvartalet, och vi planerar att minska dem månatliga kostnaderna med ytterligare 1,3 miljoner under första halvåret 2024. Detta skapar utrymme för ytterligare investeringar i tillväxt och Sales & Marketing. Dessa finansiella förbättringar, tillsammans med den nämnda intäktstillväxten, är ett bevis på de strategiska val vi har gjort, och de understryker vårt engagemang för finansiell stabilitet och att bygga aktieägarvärde på lång sikt.

Min företrädare Fredrik Lindros och jag har skapat en bra grund för Speqtas framtid. Som vd och största aktieägare är jag djupt engagerad i vår gemensamma framgång och ser fram emot att leda Speqta framåt på vår resa. Framtiden är lovande, eftersom vi verkligen löser ett marknadsproblem för våra kunder. Nu när den produkt- och organisationsmässiga sammanslagningen mellan BrightBid och Bidbrain är klar är vi redo att dra nytta av våra kombinerade styrkor, inklusive en förhöjd kapacitet för innovation och leverans. Mitt fokus kommer att ligga på att vårda den entreprenörsanda som har varit grunden för vår tillväxtresa så här långt. Jag är övertygad om vår förmåga att hantera utmaningarna och ta tillvara möjlig­heterna som 2024 kommer att innebära.

Gustav Westman, Vd Speqta AB (Publ)

Kommande rapporttillfällen
Årsredovisning 2023: 18 april 2024
Delårsrapport januari – mars: 14 maj 2024 
Delårsrapport januari – juni: 19 juli 2024 
Delårsrapport januari – september: 13 november 2024 
Bokslutskommuniké 2024: 19 februari 2025


Denna information är sådan information som Speqta AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 29 februari 2024 kl.07:00 CET.

Kontakt
Johan Rutgersson
Styrelseordförande Speqta AB (publ)
johan@dewell.se
+46 708157200

Om Speqta
Speqta är ett adtech-bolag som ger onlineannonsörer möjlighet att optimera sin marknadsföring med hjälp av data och AI. Bolagets SaaS-tjänst BrightBid (inkl Bidbrain) är ett verktyg för att ge kunderna bästa möjliga resultat och överbrygga olika annonsplattformar. Speqta är listat på Nasdaq First North Premier Growth Market i Stockholm under namnet “speqt”. Redeye AB är bolagets Certified Adviser.