Delårsrapport 1, 2023: Ökat antal butiker och ny föreslagen utdelning

11 May 2023

Speqta AB (publ) delårsrapport för perioden 1 januari–31 mars 2023 är offentliggjord och finns tillgänglig på:
https://speqta.com/investors/financial-reports

Under fjärde kvartalet 2021 avyttrades Eone Oy (Rahalaitos) och under andra kvartalet 2022 har Mytaste Food & Beverage AB (Vinklubben) samt verksamheten i Speqta Affilijet AB och Leads on Top AB (Affilijet) avyttrats. Det innebär att resultaträkningen för 2022 i rapporten har omräknats enligt gällande redovisningsregler och exkluderar avyttrad verksamhet som redovisas separat nedan. Finansiell information och kommentarer om verksamheten i denna rapport fokuserar på kvarvarande verksamheter om ej annat anges. 

Första kvartalets resultat i korthet

 • Intäkterna under första kvartalet uppgick till 2 286 tkr (3 901). Minskningen mot förra året förklaras av omställningen från Shopello till Bidbrain som har högre marginal och större potential.
 • EBITDA-resultatet uppgick till -6 771 tkr (-6 001).
 • Resultat per aktie (inklusive avyttrad verksamhet) uppgick till -1,17 kr (0,28).
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten (inklusive avyttrad verksamhet) uppgick till -8 460 tkr (-13 911). 
 • Likvida medel vid periodens slut uppgick till 100 135 tkr (296 851).
 • Betalande Bidbrainbutiker uppgick till 33 stycken (12), en ökning med 175%.
 • MRR för Bidbrain uppgick till 155 tkr (88), en ökning med 76%.

Händelser under kvartalet

 • Styrelsen föreslår årsstämman en utdelning om 6,83 kr per aktie, motsvarande totalt cirka 45 mkr.
 • AI-baserade Bidbrain lanserade funktionalitet i form av värdefulla insikter för e-handlare. Med den nya funktionen kan e-handlare på produktnivå följa vilken avkastning annonseringen har. Funktionaliteten kombinerar olika källor av Googles annonsering vilket gör att Bidbrains kunder även kan identifiera produktens egenskaper i kombination med prestanda, vilket är användbart för säljoptimeringen och affärsutvecklingen. 
 • Daniel Radu rekryterades som Chief Technology Officer för Bidbrain. Daniel har en gedigen ledarbakgrund som tech lead från SaaS och e-handelsbolag. Han tillträdde tjänsten den 8 maj 2023.
 • Antalet nya registrerade butiker var under mars 130% högre än föregående kvartals månadssnitt. Det är ett resultat av ökade resurser inom Sales & Marketing, och i april ökade antalet registreringar ytterligare.

VD kommentar
Vårt mål för 2023 är att få fart på tillväxten och i kvartalet ökade vi antalet betalande butiker med 43 % jämfört med föregående kvartal. Ökningen är ett resultat av att vi har ett attraktivt erbjudande till e-handlarna och att vi intensifierat våra försäljnings- och marknadsföringsaktiviteter. Bidbrain – vårt AI-verktyg för e-handlare – är ett effektivt verktyg för de som vill arbeta smartare med Google Shopping. Med Bidbrain får e-handlarna en transparent och smart AI-baserad SaaS-plattform som hjälper dem att maximera sin försäljning eller vinst till önskad avkastning.

I slutet av mars hade vi 33 betalande butiker som kunder vilket är en tydlig ökning från de 23 betalande butiker vi hade i slutet av 2022. Det fakturerade MRR-beloppet (Monthly Recurring Revenue) var 155 tkr i mars, fördelat på 33 butiker vilket ger en snittomsättningen per butik på 4,7 tkr i kvartalets sista månad. Många av de nya kunderna kom dock in sent i mars och har därför inte fakturerats för en hel månad.

Efter vår transformation under 2022, då vi realiserade och delade ut stora värden i bolaget, valde vi att fokusera helt på Adtech. Med cirka 37 mkr i tilläggsköpeskilling från Rahalaitos-försäljningen, har vi en exceptionellt stark finansiell ställning. Den 31 mars 2023 hade vi en kassa på cirka 100 mkr och var helt utan räntebärande skulder. Mot bakgrund av det har styrelsen föreslagit årsstämman en utdelning om 6,83 kr per aktie. Det motsvarar en total utdelning om cirka 45 mkr. Även efter utdelningen har vi fortfarande en god finansiell ställning och resurser för att finansiera vår tillväxtplan.

Vi ser ett ökande behov bland e-handlarna att hitta AI-baserade verktyg för att hantera stigande marknadsföringskostnader och förbättra lönsamheten. Med Bidbrain erbjuder vi dem en smart, effektiv lösning och ett alternativt till deras nuvarande sätt att arbeta. Vi har dessutom ett starkt, motiverat team på plats med kompetens att hantera e-handlarnas utmaningar. Det gör att jag ser med tillförsikt på vår förmåga att fortsätta leverera tillväxt under 2023.

Fredrik Lindros, VD Speqta AB (Publ)

Kommande rapporttillfällen
Årsstämma 2023: 16 maj 2023
Kvartalsrapport Q2 2023: 24 augusti 2023
Kvartalsrapport Q3 2023: 9 november 2023
Bokslutskommuniké 2023: 22 februari 2024 

Denna information är sådan information som Speqta AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 11 Maj 2023 kl.07:00 CET.

Kontakt:
Fredrik Lindros
VD, Speqta AB (publ)
fredrik.lindros@speqta.com
+46 723 10 66 66
www.speqta.com

Om Speqta
Speqta är ett adtech-bolag som erbjuder trafikgenererande tjänster inom e-handel med hjälp av data och AI. Bolaget har två produkter; affiliatenätverket Shopello och SaaS-tjänsten Bidbrain och är listat på Nasdaq First North Premier Growth Market i Stockholm under namnet “speqt”. Redeye AB är bolagets Certified Adviser.