Delårsrapport 1, 2024: Nytt rekord i ARR, påfylld kassa och väg mot lönsamhet

31 May 2024Speqta AB (publ) delårsrapport för perioden 1 januari–31 mars 2024 är offentliggjord och finns tillgänglig på: https://speqta.com/investors/financial-reports

Första kvartalets resultat i korthet

 • ARR växte med 46%, jämfört med föregående år, till 65 792 tkr (44 967). 
 • Nettoomsättningen under första kvartalet uppgick till 17 163 tkr (12 820), en årlig ökning på 34% som främst består av organisk tillväxt inom BrightBid. 
 • Återkommande intäkter uppgick till 13 187 tkr (9 297) under kvartalet, en årlig ökning på 42%.
 • EBITDA-resultatet uppgick till -11 066 (-6 449). Justerat EBITDA-resultat uppgick till -11 066 tkr (-6 449). Redan exekverade kostnadssynergier från sammanslagningen har tydligt sänkt kostnaderna, och förväntas få ytterligare effekt under andra kvartalet.
 • Resultat per aktie uppgick till -0,68 kr (-0,50).
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -12 474 tkr (-2 341), vilket är 5 336 tkr bättre än föregående kvartal på -17 810 tkr. Kostnadssynergiernas pågående effekt i kombination med fortsatt tillväxt, gör att Speqta ser positivt på utvecklingen av kassaflödet framgent. 
 • Likvida medel vid periodens slut uppgick till 6 979 tkr (7 903). Den 10 april 2024 genomfördes en riktad emission vilket gav ett tillskott om 55 mkr.
 • Antalet kunder växte till 488 (393), en årlig ökning med 24%.

Händelser under kvartalet

 • Styrelsen utsåg BrightBids vd Gustav Westman till koncern-vd för Speqta och han tillträdde tjänsten den 3 januari 2024. Speqtas tidigare vd Fredrik Lindros valdes in som ordinarie ledamot i styrelsen, vid den extra bolagsstämman den 2 februari 2024. 
 • Den extra bolagsstämman 2 februari 2024 beslöt vidare om att ändra bolagsordningen och justera aktiekapitalet till att lägst vara 120 mkr och högst 480 mkr, samt att antalet aktier skall vara lägst 24 miljoner och högst 96 miljoner. Stämman beslutade även om ett bemyndigande för styrelsen att besluta om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler på max 30 % utspädning.
 • Styrelsen föreslog ingen utdelning, vilket också fastställdes av Årsstämman
 • Speqta genomförde en riktad nyemission om 12 222 222 aktier, motsvarande cirka 55 miljoner kronor till kursen 4,50 kronor per aktie. Två större välrenommerade strategiska investerare Fåhraeus Startup and Growth Fund (FSG) och Solberget Invest AB stod för majoriteten av den riktade nyemissionen vilken var övertecknad.

Händelser efter kvartalet

 • Extrastämman 10 april beslutade att godkänna styrelsens beslut om nyemission av aktier med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, samt att minska aktiekapitalet utan indragning av aktier. Det beslutades även att ändra bolagsordningen så att aktiekapitalet ska uppgå till lägst 80 mkr och högst 320 mkr. Bolagets aktiekapital blev 83 051 218 kronor fördelat på 24 213 183 aktier (före beslutet och registrering av de riktade nyemissioner vilket ändrade aktiens kvotvärde till 3,43 kronor per aktie.
 • Årsstämman 17 maj valde en ny styrelse genom omval av Mikael Lindblom, Anders Gustafsson och Christos Stavropoulos samt nyval av Linus Wiebe, Henrik Garvner, Johan Dahlqvist och Anders F. Börjesson. Linus Wiebe valdes till styrelsens ordförande.
 • Årstämman beslöt också om att döpa om Speqta AB till BrightBid Group AB. Det nya namnet träder i kraft i juli med en ny IR-sida ir.brightbid.com och en ny ticker: STO:BRIGHT.

VD kommentar
Under första kvartalet slog vi ett nytt ARR-rekord på 65,8 mkr och växte med 46 % jämfört med föregående år. Med en mer slimmad kostnadsstruktur bygger vi även grunden för en EBITDA-positiv framtid under nästa år. FSG och Solbergets investeringar kommer användas för att fortsätta vår tillväxt och för att satsa på nya annonsplattformar, vilket förbereder oss för en mer global utrullning. Vi kommer att anta ny koncernidentitet som BrightBid, vilket representerar vår unika, AI-drivna SaaS och Adtech-vision, redo att fortsätta ta oss an 2024 med full kraft.

65,8 mkr i ARR och förändrad kostnadsstruktur. När vi nu stänger det första kvartalet 2024 har BrightBid fortsatt att växa med +46% på årsbasis och vår ARR (årliga återkommande intäkter) uppgick till 65,8 mkr, vilket markerar en viktig milstolpe på vår resa. Tillväxten under kvartalet drevs främst av förvärv av nya kunder, särskilt i Norden, vilket visar vårt växande inflytande och skalbarheten i vår verksamhet på olika marknader.

Med synergierna efter sammanslagningen har vi framgångsrikt minskat våra rörelsekostnader. Vi förväntar oss att merparten av kostnadsminskningarna kommer att realiseras under det första halvåret, varav majoriteten av dessa under Q2. Under Q1 förbättrades kassaflödet från den löpande verksamheten med 5,3 mkr jämfört med föregående kvartal. Justerat för kommande emissionsrelaterade transaktionskostnader hänförliga till den riktade emissionen är bolaget nu på rätt kurs för att nå positiv EBITDA och bli kassaflödespositivt under loppet av nästa år.

Två nya större strategiska investerare. Den nyligen genomförda riktade emissionen har stärkt ägarlistan med flera strategiska investerare som förbättrade vår finansiella stabilitet med ytterligare 55 mkr. Kapitaltillskottet är öronmärkt för tre strategiska områden: för det första att driva vår organiska tillväxt och ytterligare förfina vår beprövade "go-to-market"-modell; för det andra att utveckla nya kundkanaler, särskilt genom digitala byråer för att öka den organiska tillväxten; och för det tredje att utöka BrightBids erbjudande till att täcka ytterligare annonsplattformar såsom Meta, LinkedIn och TikTok och därigenom bredda vårt tjänsteutbud. Jag välkomnar särskilt de två större välrenommerade investerarna FSG och Solberget Invest AB, som tar plats i styrelsen. FSG har tagit över ordförandeposten genom Linus Wiebe och jag ser fram emot att ta del av deras erfarenheter och jobba nära dem för att ta BrightBid till nya höjder.

Nytt koncernnamn för förtydligande: BrightBid. I linje med de senaste årens strategiska förändringar kommer vi att byta namn på koncernen från Speqta till BrightBid. Denna förändring signalerar vår övergång från en diversifierad grupp av företag till en fokuserad AI-baserad SaaS-leverantör inom Adtech-området. Som en av de snabbast växande i Norden är vi nu positionerade för att möta våra kunders globala behov mer effektivt, tack vare vår universella plattform som inte kräver några lokala geografiska anpassningar. Framöver kommer alla investerarrelationer och framtida kommunikation att kanaliseras via ir.brightbid.com, med start under andra halvåret 2024.

För mig personligen kommer jag fokusera på att behålla vår entreprenörsanda som har varit ledstjärnan i BrightBids tillväxtresa så här långt. Vi har ett grymt team och vi kommer, med våra nya storägare, att fortsätta 2024 framåt med stor energi och höga ambitioner.

Gustav Westman, Vd Speqta AB (Publ)

Kommande rapporttillfällen
Bokslutskommuniké 2024: 19 februari 2025
Delårsrapport januari–september: 13 november 2024
Delårsrapport januari–juni: 22 augusti 2024

Denna information är sådan information som Speqta AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 31 maj 2024 kl.07:00 CET.

Kontakt:
Gustav Norberg
CFO Speqta AB (publ)
Mobil: +46 72 084 85 48
Epost: info@speqta.com
www.speqta.com

Om Speqta
Speqta är ett adtech-bolag som ger onlineannonsörer möjlighet att optimera sin marknadsföring med hjälp av data och AI. Bolagets SaaS-tjänst BrightBid (inkl Bidbrain) är ett verktyg för att ge kunderna bästa möjliga resultat och överbrygga olika annonsplattformar. Speqta är listat på Nasdaq First North Premier Growth Market i Stockholm under namnet “speqt”. Redeye AB är bolagets Certified Adviser.