Delårsrapport 2, 2023: Förvärv av snabbväxande AI-baserade BrightBid

24 Aug 2023Speqta AB (publ) delårsrapport för perioden 1 januari – 30 juni 2023 är offentliggjord och finns tillgänglig på:

https://speqta.com/investors/financial-reports

Andra kvartalets resultat i korthet

 • Intäkterna under andra kvartalet uppgick till 1 958 tkr (3 439). Minskningen mot förra året förklaras av omställningen från Shopello till Bidbrain som har högre marginal och större potential. Under tredje kvartalet kommer intäkterna från BrightBid att inkluderas då affären slutfördes 3 juli 2023.
 • EBITDA-resultatet uppgick till -8 481 tkr (-12 356).
 • Resultat per aktie (inklusive avyttrad verksamhet) uppgick till -1,44 kr (7,02).
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten (inklusive avyttrad verksamhet) uppgick till -8 542 tkr (-12 972). 
 • Likvida medel vid periodens slut uppgick till 44 737 tkr (94 227).
 • Speqtas betalande kunder växer med förvärvet av BrightBid från 39 till 443 st och MRR från 0,2 till 3,6 mkr, i slutet av andra kvartalet.
 • Speqtas cARR växer med förvärvet av BrightBid från 1,8 mkr till 57,4 mkr, i slutet av andra kvartalet. 

Händelser under kvartalet

 • Speqta ingick avtal om att förvärva AI-baserade SaaS-bolaget BrightBid.
 • Vid extra bolagsstämma 26 juni beslutades en riktad nyemission av 17 621 411 aktier som betalning till säljarna av BrightBid AB, som exekverades 3 juli 2023.
 • Utdelning om 6,83 kr per aktie, motsvarande totalt cirka 45 mkr, fastställdes och betalades ut under kvartalet.

Händelser efter kvartalet

 • Speqtas förvärv av BrightBid slutfördes 3 juli 2023.
 • Speqta genomförde förändringar i koncernledningen genom att tillsätta Gustav Westman, grundare av BrightBid, som affärsansvarig och operativ ledare för verksamheterna BrightBid och Bidbrain, samtidigt som Malin Blomberg lämnar sin position som VD för Adtech.
 • Vid extra bolagsstämman 21 juli valdes en ny styrelse. Gustav Westman, Mikael Lindblom, Anders Gustafsson och Christos Stavropoulos valdes in som nya ledamöter, samtidigt som André Lavold och Jari Piipponniemi avböjde omval. 

VD kommentar
Förvärvet av BrightBid har gjort Speqta till en ledande global aktör inom AI-baserad marknadsföring. Med BrightBid förstärker vi vårt erbjudande, breddar kundbasen och ökar omsättningen betydligt. Våra kompletterande kompetenser gör oss också ännu starkare. Nu växlar vi upp tillsammans och startar Speqtas tillväxtresa, där vi senaste året haft en cARR-tillväxt på +97%.

Den 3 juli i år var en historisk dag för Speqta. Då slutförde vi förvärvet av BrightBid, en ledande aktör inom AI-baserad sökannonsering. Betalningen skedde med egna aktier och en utspädning på cirka 72 procent för Speqtas aktieägare. Affären är utan tvekan en ”perfect match”. Båda bolagen har samma grundläggande strategi – att använda AI-verktyg för marknadsföring online. Samtidigt har vi olikheter i erbjudandet och inriktningen i form av text- vs shoppingannonser, vilket kompletterar varandra väl.

Med BrightBid gör vi en eftertraktad utökning av vårt erbjudande till textannonser och kan nu erbjuda kunderna majoriteten av den sökannonsering som sker online. En av de viktigaste styrkorna som BrightBid ger oss är tillgången till B2B-kunder. BrightBid har också en väsentligt större kundbas med drygt 400 kunder över hela världen jämfört med Bidbrain som har 39 butiker.

Växande cARR +97% - För att öka transparensen och ge bättre förståelse för vår framtida tillväxt rapporterar vi från och med det här kvartalet cARR (Contracted Annual Recurring Revenue, kontrakterade årliga återkommande intäkter). I definitionen inkluderar vi signerade och avtalade framtida intäkter för att indikera hur vi kommer växa. Bidbrains cARR i andra kvartalet var 2 miljoner kronor och om BrightBid hade konsoliderats i andra kvartalet hade vår cARR uppgått till drygt 57 miljoner kronor. Motsvarande cARR i slutet av andra kvartalet 2022 var 29 mkr, en ökning på 97% på årsbasis. Från slutet av första kvartalet 2023 har cARR växt med 23%, från 47 mkr.

Under de senaste 18 månaderna har vi förvandlat Speqta från en tämligen spretig koncern inom marknadsföring online till ett fokuserat, starkt företag inom AI-baserad marknadsföring. Samtidigt har vi delat ut cirka 360 miljoner kronor till aktieägarna och amorterat samtliga räntebärande skulder. Med förvärvet av BrightBid har Speqta blivit en ledande, global aktör med eftertraktade styrkor. Vi har nu siktet inställt på att bli ledande inom AI baserade tjänster för marknadsföring online!

Fredrik Lindros, VD Speqta AB (Publ)

Kommande rapporttillfällen
Kvartalsrapport Q3 2023: 9 november 2023
Bokslutskommuniké 2023: 22 februari 2024
 
Denna information är sådan information som Speqta AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 24 Augusti 2023 kl.07:00 CET.

Kontakt:
Fredrik Lindros
VD, Speqta AB (publ)
fredrik.lindros@speqta.com
+46 723 10 66 66
www.speqta.com

Om Speqta
Speqta är ett adtech-bolag som erbjuder trafikgenererande tjänster med hjälp av data och AI. Idag har Speqta tre produkter; affiliatenätverket Shopello, SaaS-tjänsten Bidbrain och SaaS-tjänsten BrightBid. Speqta är listat på Nasdaq First North Premier Growth Market i Stockholm under namnet “speqt”. Redeye AB är bolagets Certified Adviser.