Delårsrapport 3, 2022: Starkt erbjudande i utmanande tider

10 Nov 2022

Speqta AB (publ) delårsrapport för perioden 1 januari–30 september 2022 är offentliggjord och finns tillgänglig på:
https://speqta.com/investors/financial-reports

Under fjärde kvartalet 2021 avyttrades Eone Oy (“Rahalaitos”) och under andra kvartalet 2022 har Mytaste Food & Beverage AB (“Vinklubben”) samt verksamheten i Speqta Affilijet AB och Leads on Top AB (“Affilijet”) avyttrats. Det innebär att resultaträkningarna för 2022 och 2021 i rapporten har omräknats enligt gällande redovisningsregler och exkluderar avyttrad verksamhet som redovisas separat nedan. Finansiell information och kommentarer om verksamheten i denna rapport fokuserar på kvarvarande verksamheter om ej annat anges. 

Sammanfattning tredje kvartalet

  • Intäkterna under tredje kvartalet uppgick till 3 246 tkr (5 636).* Minskningen förklaras av omställningen från Shopello till Bidbrain som har högre marginal och större framtida potential.
  • EBITDA-resultatet uppgick till -6 802 tkr (-4 377). EBITDA-marginalen var -210% (-78).
  • Resultat per aktie (inklusive avyttrad verksamhet) uppgick till -0,37 kr/aktie (3,60).
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten (inklusive avyttrad verksamhet) uppgick till -8 532 tkr (-1 746).
  • Likvida medel vid periodens slut uppgick till 84 415 tkr (20 666).
  • Betalande Bidbrainbutiker ökade till 19, från 14 i föregående kvartal.
  • Under kvartalet skrevs kvarvarande skuld till Rahalaitos grundare ned med 6 132 tkr via resultatet från avyttrade verksamheter.
  • Bidbrain lanserade ett nytt effektivt kampanjverktyg som möjliggör att sätta olika budgetar och ROAS-mål på olika delar av sitt produktutbud, vilket möjliggör för e-handlare att få mer försäljning till samma annonskostnad.

Händelser efter kvartalet

  • Rahalaitos har presterat starkt i en tuff marknad vilket ökat sannolikheten för Speqta att erhålla en tilläggsköpeskilling. Oktober, som var mätperiodens sista månad, har varit mycket starkare än tidigare månader och slutlig tilläggsköpeskilling beräknas bli mellan 2,5–3,5 meur. Tilläggsköpeskillingen är avhängt godkännande av transaktionens parter. Godkännandet och eventuell utbetalning beräknas ske senast januari 2023.
  • Speqta har ingått avtal med Redeye AB avseende tjänsten som Certified Adviser från 1 december 2022.

VD kommentar
Vårt erbjudande är mer relevant än någonsin i dessa utmanande tider för våra kunder e-handlarna. Omvärlden blir allt mer osäker med lägre köpkraft hos konsumenter samt ökade leverantörs- och fraktkostnader. Vår kundgrupp är försiktiga med att ta sig an nya projekt och därför utmanande att bearbeta för oss, samtidigt är det en möjlighet för oss eftersom vårt verktyg Bidbrain fokuserar tydligt på lönsam tillväxt och bättre kostnadskontroll för e-handlarna. Bidbrain kan hjälpa dem att öka intäkterna med samma annonskostnad eller behålla intäkterna på samma nivå, men till lägre annonskostnad.

Under kvartalet har Bidbrain blivit smartare och mer skalbar. Algoritmerna förfinas kontinuerligt och fokuserar på att leverera ännu bättre resultat till våra nuvarande och kommande kunder. Vi har även lanserat en ny funktionalitet som gör det enkelt för e-handlare att sätta olika ROAS-mål (Return On Ad Spend, avkastning på annonsutgifter) på olika delar av sitt sortimentet.

Jag vill gärna lyfta fram ett exempel på en kund, som nu systematiskt utökar samarbetet med oss. Craft, som säljer sportkläder, började använda Bidbrain för sin svenska butik i samband med vår lansering 2021 och har nu valt att utöka samarbetet för att kunna ta över fler marknader. Bakom beslutet ligger deras ökade försäljning med 63% mot föregående år, till en bra ROAS, samt att Bidbrain bidragit till att öka trafik till deras site med +124%.

I Finland kan vi konstatera att en del av tilläggsköpeskillingen från försäljningen av Rahalaitos med största sannolikhet kommer att tillfalla Speqta. De senaste månaderna har Rahalaitos presterat bra och har stärkt sin position på en tuff marknad. I tredje kvartalets slut hade 11 av 12 månader gått av mätperioden och om den varit fördelat på 11 månader, skulle det motsvarat 1,77 meur i tilläggsköpeskilling. Oktober var sista månaden i mätperioden och trots en marknadsmässigt utmanande månad har Rahalaitos visat på fortsatt starkt momentum. Vi avslutar mycket bättre än tidigare månader och totala tilläggsköpeskillingen förväntas hamna mellan 2,5–3,5 meur. Affärens parter ska nu enas om beräkningarna och beloppet kommer fastställas och betalas till oss senast i januari 2023, vilket kommer stärka Speqtas finansiella ställning ytterligare.

Resan fortsätter planenligt med att utveckla vår AI-baserade SaaS-lösning med vårt kompetenta team, för att målinriktat fortsätta att växa Bidbrain. Vi är stolta och glada över att vara med och bygga framtiden för e-handeln. Samtidigt är det tryggt att i dessa osäkra tider besitta en gedigen kassa och inga räntebärande skulder. Vi är en finansierad startup-verksamhet med ett starkt och attraktivt erbjudande till e-handlare.

Fredrik Lindros, VD Speqta AB (Publ)

Kommande rapporttillfällen
Bokslutskommuniké 2022: 16 februari 2023
Årsredovisning 2022: 20 april 2023
Kvartalsrapport Q1 2023: 11 maj 2023
Årsstämma 2023: 16 may 2023
Kvartalsrapport Q2 2023: 24 augusti 2023
Kvartalsrapport Q3 2023: 9 november 2023
Bokslutskommuniké 2023: 22 februari 2024
 
Denna information är sådan information som Speqta AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 10 november 2022 kl.07:00 CET.

Kontakt:
Fredrik Lindros
VD, Speqta AB (publ)
fredrik.lindros@speqta.com
+46 723 10 66 66
www.speqta.com

Om Speqta
Speqta är ett adtech-bolag som erbjuder trafikgenererande tjänster inom e-handel med hjälp av data och AI. Bolaget har två produkter; affiliatenätverket Shopello och SaaS-tjänsten Bidbrain och är listat på Nasdaq First North Premier Growth Market i Stockholm under namnet “speqt”. Bolagets Certified adviser är Västra Hamnen Corporate Finance AB, telefonnummer: +46 40 20 02 50, epost: ca@vhcorp.se.