Delårsrapport 3, 2023: Fortsatt stark tillväxt under integrationsarbetet

09 Nov 2023Speqta AB (publ) delårsrapport för perioden 1 januari – 30 september 2023 är offentliggjord och finns tillgänglig på:
https://speqta.com/investors/financial-reports

Samgåendet med BrightBid redovisas enligt IFRS som omvänt förvärv. Samtliga jämförelsetal i rapporten inkluderar endast BrightBid, om inte annat anges. 

Tredje kvartalets resultat i korthet

 • ARR växte med 82%, jämfört med föregående år, till 61 252 tkr (33 700).
 • Nettoomsättningen under tredje kvartalet uppgick till 17 319 tkr (6 285). En ökning på 176% som främst består av organisk tillväxt inom BrightBid.
 • Återkommande intäkter uppgick till 12 900 tkr (4 594) under kvartalet, en ökning på 181%.
 • EBITDA-resultatet uppgick till -15 519 tkr (-6 946). Justerat EBITDA-resultat uppgick till -11 952 tkr (-6 946), efter justering av transaktions- och omstruktureringskostnader kopplade till förvärvet av BrightBid. 
 • Resultat per aktie uppgick till -0,93 kr (-0,50).
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -19 955 tkr (-7 513). Kostnadssynergier från integrationen av BrightBid och Bidbrain har inte ännu gett full effekt under kvartalet, utan kommer synas under kommande tre kvartal. Speqta ser positivt på utvecklingen av kassaflödet framgent med kostnadssynergier i kombination med fortsatt tillväxt. 
 • Likvida medel vid periodens slut uppgick till 43 756 tkr (10 750).
 • Speqtas betalande kunder växte till 494 (264), en ökning med 87%.

Händelser under kvartalet

 • Speqtas förvärv av BrightBid slutfördes 3 juli 2023.
 • Gustav Westman, grundare och VD för BrightBid, tillträdde Speqtas koncernledning samtidigt som Malin Blomberg lämnade sin position.
 • Förändringar i styrelsen beslutades på extra bolagsstämma 21 juli 2023, där Anders Gustafsson, Mikael Lindblom, Christos Stavropoulos och Gustav Westman valdes som nya ledamöter. André Lavold och Jari Piiponniemi avgick som ledamöter och tackades för sin insats för Speqta.
 • Fredrik Burvall avgick som styrelsens ordförande. Mikael Lindblom valdes som tillförordnad styrelseordförande.
 • Flertalet nya spännande kundavtal ingicks under kvartalet, som exempelvis Högskolan Kristiana och GetAccept.
 • BrightBid har nämnts i brittisk media som The Times, BBC World Business Report och Forbes. Samt listade i G2 Grid for Search Advertising.

Händelser efter kvartalet

 • En ny tjänst har lanserats som möjliggör annonsering på Google Shopping för Amazonsäljare.
 • Styrelsen har kallat till extrastämma den 24 november 2023. Större aktieägare har föreslagit Johan Rutgersson till ny styrelseordförande.

VD kommentar
Tillväxtresan är i full gång tillsammans med BrightBid som Speqta förvärvade i somras. I tredje kvartalet växte omsättningen med 176% på årsbasis och vår ARR med 82% till 61,3 mkr. Vägen mot lönsamhet går enligt plan och med integrationen har vi börjat realisera kostnadssynergier. Tillsammans med tillväxten kommer det att förbättra vårt kassaflöde de kommande kvartalen. Samtidigt har vi fokus på fortsatt innovation och har i dagarna lanserat en världsunik lösning för Amazonsäljare.

Tillväxten är tydlig och med förvärvet av BrightBid har vi ett ledande erbjudande inom AI-baserad marknadsföring som löser ett tydligt problem hos onlineannonsörer. Under tredje kvartalet ökade antalet kunder med 22% från förra kvartalet till 494 kunder och återkommande intäkter ökade 41% till 12,9 mkr. Det är tydliga bevis på att tillväxten är stark, samtidigt som vi är mitt uppe i integrationen med BrightBid och nu erbjuder både shoppingannonser och textannonser. En av de synergier som vi redan genomfört är beslutet att gå till marknaden med ett varumärke. Sammanslagningen av Speqtas Bidbrain och BrightBid till en tjänst och produkt pågår som får namnet BrigthBid. Det är ett starkt, välrenommerat varumärke som nyligen omnämnts i brittisk media som The Times, BBC World Business Report och Forbes.

Vi har en tydlig plan för att realisera kostnads­synergier efter förvärvet. Genom att bland annat ta bort överlappande stödsystem och roller sänker vi successivt den relativa kostnadsbasen. De positiva effekterna har synts redan i början av det fjärde kvartalet och de kommer fortsätta att realiseras under första halvåret 2024. I slutet av tredje kvartalet uppgick vår kassa till 43,8 mkr och vi bedömer att denna, i kombination med nuvarande tillväxt och synergier, ger oss tillräcklig finansiell styrka för att realisera planen att gå mot lönsamhet under 2024.

Vår framgångsrika innovationsförmåga. Ett exempel är den nyligen lanserade världsunika tjänsten för säljare på Amazon. Med ett enda knapptryck kan de som säljer på Amazon också annonsera på Google Shopping. Vi ger på så sätt Amazonsäljarna ett kraftfullt verktyg för att följa sin avkastning och optimera sina annonskostnader, men även en möjlighet att stärka sin ranking på Amazon. Ett ytterligare bevis på vår innovationsstyrka och förmåga att förstå marknaden för sökannonser är BrightBids placering i september i år på den prestigefyllda plattformen G2 Grid for Search Advertising.

Med tidigare renodling av gruppen och förvärvet av BrightBid har vi skapat ett nytt Speqta. Med en tydlig intäktsökning, synergier och innovationsförmåga startar vi Speqtas resa mot lönsam tillväxt.

Fredrik Lindros, VD Speqta AB (Publ)

Kommande rapporttillfällen
Bokslutskommuniké 2023: 22 februari 2024 

Denna information är sådan information som Speqta AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 09 november 2023 kl.07:00 CET.

Kontakt
Fredrik Lindros
VD, Speqta AB (publ)
fredrik.lindros@speqta.com
+46 723 10 66 66
www.speqta.com

Om Speqta
Speqta är ett adtech-bolag som erbjuder trafikgenererande tjänster med hjälp av data och AI. Bolaget bedriver verksamhet genom SaaS-tjänsten BrightBid, som även inkluderar Bidbrain. Speqta är listat på Nasdaq First North Premier Growth Market i Stockholm under namnet “speqt”. Redeye AB är bolagets Certified Adviser.