Kommuniké från årsstämma i Speqta AB (publ) den 16 maj 2023

16 May 2023

Vid årsstämma i Speqta AB (publ), org.nr. 556710-8757, (”Bolaget”) den 16 maj 2023 fattades bland annat följande beslut. För mer detaljerad information om innehållet i besluten hänvisas till kallelsen till årsstämman samt fullständiga förslag till beslut som tidigare har publicerats och finns tillgängliga på Bolagets hemsida, www.speqta.com.

Fastställande av balans- och resultaträkning, resultatdisposition och ansvarsfrihet

Årsstämman fastställde Bolagets balans- och resultaträkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning för räkenskapsåret 2022.

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag och revisorns tillstyrkande, att av till årsstämman förfogande stående medel om 114 157 137 kronor disponeras så att sammanlagt 45 021 802,76 kronor, motsvarande 6,83 kronor per aktie, delas ut till aktieägarna och att återstående vinstmedel om 69 135 335 kronor balanseras i ny räkning. Avstämningsdag för vinstutdelningen infaller fredagen den 19 maj 2023 och utbetalning, som kommer att ske genom Euroclear Sweden AB:s försorg, beräknas ske onsdagen den 24 maj 2023.

Årsstämman beslutade även att bevilja styrelsen och den verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2022.

Val av styrelse och revisor

Årsstämman beslutade att styrelsen ska bestå av fem ordinarie styrelseledamöter utan suppleanter.

För tiden intill slutet av nästa årsstämma omvalde årsstämman de befintliga styrelseledamöterna Fredrik Burvall, Andre Lavold, Lisa Gunnarsson, Jari Piiponniemi samt Errol Koolmeister. Fredrik Burvall omvaldes som styrelseordförande.

Årsstämman omvalde, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, till revisor det registrerade revisionsbolaget PricewaterhouseCoopers AB (PwC), som meddelat att Nicklas Renström kommer att kvarstå som huvudansvarig revisor.

Styrelse och revisorsarvode

Årsstämman beslutade att arvode till styrelsen ska vara oförändrade och därmed utgå med totalt 850 000 kronor att fördelas på följande sätt: styrelsens ordförande arvoderas med 250 000 kronor och övriga styrelseledamöter arvoderas med 150 000 kronor per ledamot. För arbete i revisionsutskott ska ersättning utgå med 40 000 kronor till ordföranden och 30 000 kronor till var och en av de övriga ledamöterna. För arbete i ersättningsutskottet ska ersättning utgå med 35 000 kronor till ordföranden och 25 000 kronor till var och en av de övriga ledamöterna.

Årsstämman beslutade att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

Bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler

Årsstämman beslutade om bemyndigande för styrelsen att vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästkommande årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler mot kontant betalning och/eller med bestämmelse om apport eller kvittning eller eljest med villkor.

För emissioner som genomförs med stöd av detta bemyndigande ska vare sig aktiekapitalet eller antalet aktier som tillkommer, eller som kan tillkomma vid utnyttjande av emitterade teckningsoptioner och/eller konvertibler, kunna generera en utspädning överstigande 10 procent av aktiekapitalet och antalet aktier baserat på aktiekapitalet och antalet aktier i Bolaget vid den tidpunkt då bemyndigandet utnyttjas för första gången.

Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 16 maj 2023, kl. 11.00 CEST.

För mer information:
Fredrik Lindros
VD Speqta AB (publ)
fredrik.lindros@speqta.com
+46 723 10 66 66

Om Speqta

Speqta är ett adtech-bolag som erbjuder trafikgenererande tjänster inom e-handel med hjälp av data och AI. Bolaget har två produkter; affiliatenätverket Shopello och SaaS-tjänsten Bidbrain och är listat på Nasdaq First North Premier Growth Market i Stockholm under namnet “speqt”. Redeye AB är bolagets Certified Adviser.

www.speqta.com