Kommuniké från årsstämma i Speqta AB (publ) den 17 maj 2024

17 May 2024

Vid årsstämma i Speqta AB (publ), org.nr 556710-8757 (”Bolaget”) den 17 maj 2024 fattades bland annat följande beslut. För mer detaljerad information om innehållet i besluten hänvisas till kallelsen till årsstämman som tidigare har publicerats och finns tillgänglig på Bolagets hemsida, www.speqta.com.

Fastställande av balans- och resultaträkning, resultatdisposition och ansvarsfrihet

Årsstämman fastställde Bolagets balans- och resultaträkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning för räkenskapsåret 2023.

Årsstämman beslutade att bolagets förlust balanseras i ny räkning och att det inte sker någon utdelning för räkenskapsåret 2023.

Årsstämman beslutade även att bevilja styrelsen och den verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2023.

Val av styrelse och revisor

Årsstämman beslutade att styrelsen ska bestå av sju ordinarie styrelseledamöter utan suppleanter.

För tiden intill slutat av nästa årsstämma omvalde årsstämman de befintliga styrelseledamöterna Mikael Lindblom, Anders Gustafsson och Christos Stavropoulos samt att välja in Linus Wiebe, Henrik Garvner, Johan Dahlqvist och Anders F. Börjesson som ordinarie styrelseledamöter. Linus Wiebe valdes till styrelsens ordförande.

Årsstämman valde för tiden intill slutet av nästa årsstämma till revisor det registrerade revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB (PwC), som utsett Niklas Renström som huvudansvarig revisor.

Styrelse och revisorsarvode

Årsstämman beslutade att arvode till styrelsen ska uppgå till 150 000 kronor till var och en av de ordinarie styrelseledamöterna som inte är anställda av Bolaget. För arbete i revisionsutskott ska ersättning utgå med 40 000 kronor till ordföranden och 30 000 kronor till var och en av de övriga ledamöterna. För arbete i ersättningsutskottet ska ersättning utgå med 35 000 kronor till ordföranden och 25 000 kronor till var och en av de övriga ledamöterna.

Årsstämman beslutade att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

Bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler

Årsstämman beslutade om bemyndigande för styrelsen att vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästkommande årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler mot kontant betalning och/eller med bestämmelse om apport eller kvittning eller eljest med villkor.

För emissioner som genomförs med stöd av detta bemyndigande ska vare sig aktiekapitalet eller antalet aktier som tillkommer, eller som kan tillkomma vid utnyttjande av emitterade teckningsoptioner och/eller konvertibler, kunna generera en utspädning överstigande 20 procent av aktiekapitalet och antalet aktier baserat på aktiekapitalet och antalet aktier i Bolaget vid den tidpunkt då bemyndigandet utnyttjas för första gången.

Beslut om ändring av bolagsordningen och minskning av aktiekapitalet utan indragning av aktier

Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om ändring av bolagsordningen såvitt avser aktiekapitalet. Enligt den nya bolagsordningen uppgår Bolagets aktiekapital till lägst 500 000 kronor och högst 2 000 000 kronor.

Vidare beslutades i enlighet med styrelsens förslag om minskning av aktiekapitalet med högst 124 463 343,48 kronor utan indragning av aktier. Ändamålet med minskningen är avsättning till fritt eget kapital. Efter minskningen kommer Bolagets aktiekapital uppgå till 510 095,67 kronor vilket medför ett kvotvärde för Bolagets aktier om 0,014 kronor. Minskningen av aktiekapitalet är villkorad av godkännande från Bolagsverket eller allmän domstol.

Beslut om införande av Incitamentsprogram 2024/2027

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att införa ett långsiktigt Incitamentsprogram 2024/2027 genom en emission av högst 1 600 000 teckningsoptioner av serie 2024/2027 vilket vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna innebär en ökning av Bolagets aktiekapital med högst 22 400 kronor (med beaktande av styrelsens förslag till minskning av aktiekapitalet). Rätten att teckna teckningsoptionerna ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma Bolaget som ska vidareöverlåta teckningsoptionerna till nuvarande och framtida verkställande direktör och nyckelpersoner (gemensamt benämnda "Deltagarna"). Skälen till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att införa ett incitamentsprogram varigenom Deltagarna genom egen investering ska ta del av och verka för en positiv värdeutveckling av Bolaget under hela den period som det föreslagna incitamentsprogrammet omfattar, samt att Bolaget ska kunna behålla kompetent och engagerad personal. Teckningsoptionerna emitteras vederlagsfritt till Bolaget. Varje teckningsoption ska berättiga till teckning av en (1) aktie i Bolaget till en teckningskurs om 190 procent av det volymvägda medeltalet för Bolagets aktie på Nasdaq First North Premier Growth Market under en period av de 15 handelsdagarna som omedelbart föregår dagen för årsstämman den 17 maj 2024. Teckningskursen får dock aldrig understiga aktiens kvotvärde (med beaktande av styrelsens förslag till minskning av aktiekapitalet).

Beslut om ändring av företagsnamn

Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om ändring av bolagsordningen såvitt avser företagsnamnet. Enligt den nya bolagsordningen är Bolagets företagsnamn BrightBid Group AB (publ). Ändamålet med ändringen är att Speqta var tidigare ett samlingsnamn för olika typer av verksamheter som bedrevs av Speqta AB (publ) och efter förvärvet av BrightBid AB har Bolaget endast en typ av verksamhet.

Informationen lämnades för offentliggörande, genom nedanstående kontaktpersons försorg, den 17e maj 2024 klockan 15.55 CEST.

För mer information
Gustav Norberg
CFO Speqta AB (publ)
Mobil: +46 72 084 85 48
Epost: info@speqta.com
www.speqta.com

Om Speqta
Speqta är ett adtech-bolag som ger onlineannonsörer möjlighet att optimera sin marknadsföring med hjälp av data och AI. Bolagets SaaS-tjänst BrightBid (inkl Bidbrain) är ett verktyg för att ge kunderna bästa möjliga resultat och överbrygga olika annonsplattformar. Speqta är listat på Nasdaq First North Premier Growth Market i Stockholm under namnet “speqt”. Redeye AB är bolagets Certified Adviser.