Kommuniké från årsstämma i Speqta AB (publ) den 18 maj 2020

18 May 2020

Vid årsstämma i Speqta AB (publ), org. nr 556710-8757, (”Bolaget”) den 18 maj 2020 fattades bland annat följande beslut. För mer detaljerad information om innehållet i besluten hänvisas till kallelsen till årsstämman samt fullständiga förslag till beslut, som tidigare har publicerats och finns tillgängliga på Bolagets hemsida, www.speqta.com.

Fastställande av balans- och resultaträkning, resultatdisposition och ansvarsfrihet
Årsstämman fastställde Bolagets balans- och resultaträkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning.

Årsstämman beslutade att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2019 och att årets resultat balanseras och överförs i ny räkning.

Årsstämman beslutade även att bevilja styrelsen och den verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2019.

Val av styrelse och revisor
Årsstämman beslutade att styrelsen ska bestå av sex ordinarie styrelseledamöter utan suppleanter.

För tiden intill slutet av nästa årsstämma omvalde årsstämman de befintliga styrelseledamöterna Fredrik Burvall, Patrik Christiansen, Andreas Friis, Lisa Gunnarsson, André Lavold och Pär Sundberg. Fredrik Burvall omvaldes som styrelseordförande.

Årsstämman valde för tiden intill slutet av nästa årsstämma till revisor det registrerade revisionsbolaget PricewaterhouseCoopers AB (PwC), som utsett Nicklas Renström som huvudansvarig revisor.

Styrelse och revisorsarvode
Årsstämman beslutade att arvode till styrelsen ska vara oförändrat och utgå med totalt 530 000 kronor att fördelas på följande sätt: styrelsens ordförande arvoderas med 130 000 kronor och övriga styrelseledamöter arvoderas med 80 000 kronor per ledamot. För arbete i revisionsutskott ska ersättning utgå med 35 000 kronor till ordföranden och 25 000 kronor till var och en av de övriga ledamöterna. För arbete i ersättningsutskottet ska ersättning utgå med 30 000 kronor till ordföranden och 20 000 kronor till var och en av de övriga ledamöterna.

Årsstämman beslutade att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

Bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler
Årsstämman beslutade om bemyndigande för styrelsen att under tiden intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen och med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om emission av högst så många aktier, eller teckningsoptioner eller konvertibler som ger rätt till teckning av så många aktier, att det ryms inom Bolagets aktiekapital eller antal aktier vid var tid gällande bolagsordning. Betalning ska kunna ske kontant och/eller med bestämmelse om apport eller kvittning eller eljest.

Beslut om ändring av bolagsordningen
Mot bakgrund av kommande ändringar i aktiebolagslagen (2005:551) avseende kallelseförfarande beslutade årsstämman att ändra bolagsordningen i enlighet med styrelsens förslag.

Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 18 maj 2020, kl. 16:30 CEST.

För mer information kontakta gärna:
Fredrik Lindros
VD Speqta AB (publ)
fredrik.lindros@speqta.com
+46 723 10 66 66

Om Speqta
Speqtas erbjuder de bästa prestationsbaserade lead genererings-plattformarna med hjälp av data och AI, och ska växa organiskt samt via förvärv på nya och befintliga marknader. Bolaget har två affärsområden, Speqta AdTech samt Speqta Content & Comparison. Bolaget är listat på Nasdaq First North Premier Growth Market i Stockholm under namnet “SPEQT”. Bolagets Certified adviser är Västra Hamnen Corporate Finance AB, telefonnummer: +46 40 20 02 50 e-mail: ca@vhcorp.se

www.speqta.com