Kommuniké från extra bolagsstämma i Speqta AB (publ) den 10 april 2024

10 Apr 2024

Vid extra bolagsstämma i Speqta AB (publ), org.nr 556710-8757 (”Bolaget”) den 10 april 2024 fattades bland annat följande beslut. För mer detaljerad information om innehållet i besluten hänvisas till kallelsen till extra bolagsstämman som tidigare har publicerats och finns tillgänglig på Bolagets hemsida, www.speqta.com.

Beslut om ändring av bolagsordningen och minskning av aktiekapitalet utan indragning av aktier

Bolagsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om ändring av bolagsordningen såvitt avser aktiekapitalet. Enligt den nya bolagsordningen ska Bolagets aktiekapital uppgå till lägst 80 000 000 kronor och högst 320 000 000 kronor.

Vidare beslutades i enlighet med styrelsens förslag om minskning av aktiekapitalet med 38 014 706,493108 kronor utan indragning av aktier. Ändamålet med minskningen är avsättning till fritt eget kapital. Efter minskningen uppgår Bolagets aktiekapital till 83 051 217,69 kronor fördelat på 24 213 183 aktier (före beslutet och registrering av de riktade nyemissionerna enligt nedan). Minskningen medför att aktiens kvotvärde ändras från 5,00000037926067 kronor till 3,43 kronor per aktie.

Beslut om godkännande av styrelsens beslut om nyemission av aktier med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt

Bolagsstämman beslutade att godkänna styrelsens beslut från den 11 mars 2024 om riktad nyemission av 11 888 889 aktier, villkorad av godkännande vid en extra bolagsstämma i Bolaget, riktad till svenska och internationella institutionella, samt andra kvalificerade, investerare. Teckningskursen i nyemissionen uppgick till 4,5 kronor per aktie och fastställdes genom ett accelererat bookbuilding-förfarande.

Nyemissionen innebär en ökning av Bolagets aktiekapital med högst 40 778 889,27 kronor genom nyemission av högst 11 888 889 aktier, envar med ett kvotvärde om 3,43 kronor (efter beslutet och registrering av minskning av aktiekapitalet enligt ovan), varigenom att aktiekapitalet återställs, dvs. till ett belopp som minst motsvarar minskningen enligt föregående beslut.

Beslut om godkännande av styrelsens beslut om nyemission av aktier med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt till styrelseledamots närstående bolag

Bolagsstämman beslutade att godkänna styrelsens beslut (exklusive Mikael Lindblom) från den 11 mars 2024 om riktad nyemission av 333 333 aktier, villkorad av godkännande vid en extra bolagsstämma i Bolaget, riktad till Ekdala Invest AB som är ett av styrelseledamoten Mikael Lindblom helägt bolag. Teckningskursen i nyemissionen uppgick till 4,5 kronor per aktie och fastställdes genom ett accelererat bookbuilding-förfarande.

Nyemissionen innebär en ökning av Bolagets aktiekapital med högst 1 143 332,19 kronor genom nyemission av högst 333 333 aktier, envar med ett kvotvärde om 3,43 kronor (efter beslutet och registrering av minskning av aktiekapitalet enligt ovan).

Eftersom Ekdala Invest AB är ett av Mikael Lindblom helägt bolag, omfattades emissionen av 16 kap. aktiebolagslagen och biträddes av aktier representerande nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som aktierna företrädda vid stämman.
 

Denna information är regulatorisk och lämnades för offentliggörande genom förmedling av kontaktpersonen nedan klockan 10.40 CEST den 10 april 2024.
 
För mer information:
Johan Rutgersson
Styrelseordförande Speqta AB (publ)
johan@dewell.se
+46 708157200

Om Speqta
Speqta är ett adtech-bolag som ger onlineannonsörer möjlighet att optimera sin marknadsföring med hjälp av data och AI. Bolagets SaaS-tjänst BrightBid (inkl Bidbrain) är ett verktyg för att ge kunderna bästa möjliga resultat och överbrygga olika annonsplattformar. Speqta är listat på Nasdaq First North Premier Growth Market i Stockholm under namnet “speqt”. Redeye AB är bolagets Certified Adviser.

Dokument