Kommuniké från extra bolagsstämma i Speqta AB (publ) den 21 juli 2023

21 Jul 2023

Vid extra bolagsstämma i Speqta AB (publ), org.nr 556710-8757, (”Bolaget”) den 21 juli 2023 fattades bland annat följande beslut. För mer detaljerad information om innehållet i besluten hänvisas till kallelsen till extra bolagsstämman som tidigare har publicerats och finns tillgänglig på Bolagets hemsida, www.speqta.com.

 

Val av styrelse samt fastställande av styrelsearvode

Det beslutades i enlighet med större aktieägares förslag att styrelsen ska bestå av sju (7) styrelseledamöter utan suppleanter. Stämman beslutade vidare i enlighet med större aktieägares förslag att välja Anders Gustafsson, Christos Stavropoulos, Gustav Westman och Mikael Lindblom till nya styrelseledamöter samt att Fredrik Burvall, Lisa Gunnarsson och Errol Koolmeister ska kvarstå som styrelseledamöter för tiden intill nästa årsstämma med Fredrik Burvall som styrelsens ordförande.

 

André Lavold och Jari Piiponniemi har avböjt omval och styrelsen tackar för deras värdefulla arbete senaste åren som representanter i Speqtas styrelse.

 

Vidare beslutades i enlighet med större aktieägares förslag att Anders Gustafsson, Christos Stavropoulos samt Mikael Lindblom ska erhålla samma arvode som övriga styrelseledamöter i Bolaget, dvs. 150 000 kronor på årsbasis. Arvodet ska justeras pro rata baserat på tiden från valet som styrelseledamöter fram till årsstämman 2024.

 

Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 21 juli 2023, kl. 12:00 CEST.