Kommuniké från extra bolagsstämma i Speqta AB (publ) den 24 november 2023

24 Nov 2023Vid extra bolagsstämma i Speqta AB (publ), org.nr 556710-8757, (”Bolaget”) den 24 november 2023 fattades bland annat följande beslut. För mer detaljerad information om innehållet i besluten hänvisas till kallelsen till extra bolagsstämman som tidigare har publicerats och finns tillgänglig på Bolagets hemsida, www.speqta.com.

Val av ny styrelseledamot och ordförande samt fastställande av styrelsearvode

Det beslutades i enlighet med större aktieägares förslag att välja Johan Rutgersson till ny styrelseledamot och styrelseordförande intill slutet av nästa årsstämma. Styrelsen består därmed av Johan Rutgersson, Mikael Lindblom, Anders Gustafsson, Christos Stavropoulos, Gustav Westman, Lisa Gunnarsson och Errol Koolmeister.

Vidare beslutades i enlighet med större aktieägares förslag att Johan Rutgersson ska erhålla arvode om 480 000 kronor på årsbasis, innebärande en höjning av arvodet med 230 000 kronor per år jämfört med det beslut som fattades på årsstämman 2023 avseende arvode till Bolagets styrelseordförande. Arvodet ska justeras pro rata baserat på tiden från valet som styrelseledamot och ordförande för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 24 nov 2023, kl. 12:00 CET.

Kontakt:
Fredrik Lindros
VD Speqta AB (publ)
fredrik.lindros@speqta.com
+46 723 10 66 66
www.speqta.com

Om Speqta:
Speqta är ett adtech-bolag som ger onlineannonsörer möjlighet att optimera sin marknadsföring med hjälp av data och AI. Bolagets SaaS-tjänst BrightBid (inkl Bidbrain) är ett verktyg för att ge kunderna bästa möjliga resultat och överbrygga olika annonsplattformar. Speqta är listat på Nasdaq First North Premier Growth Market i Stockholm under namnet “speqt”. Redeye AB är bolagets Certified Adviser.

 

Dokument