Kommuniké från extra bolagsstämma i Speqta AB (publ) den 26 juni 2023

26 Jun 2023

Vid extra bolagsstämma i Speqta AB (publ), org.nr 556710-8757, (”Bolaget”) den 26 juni 2023 fattades bland annat följande beslut. För mer detaljerad information om innehållet i besluten hänvisas till kallelsen till extra bolagsstämman och fullständiga förslag till beslut samt Bolagets pressmeddelande från den 7 juni 2023, som tidigare har publicerats och finns tillgängliga på Bolagets hemsida, www.speqta.com.

 

Beslut om riktad emission av aktier (apportemission)

Bolaget offentliggjorde den 7 juni 2023 att Bolaget ingått ett avtal med ägarna av BrightBid AB (”Säljarna”) om att förvärva 100 procent av aktierna samt utestående teckningsoptioner i BrightBid AB. Den överenskomna köpeskillingen för de överlåtna aktierna och teckningsoptionerna ska erläggas genom att Säljarna tecknar samt tilldelas 17 621 411 nya aktier i Bolaget till ett preliminärt värde av cirka 259 miljoner kronor baserat på stängningskursen för Speqtas aktier den 5 juni 2023, vilken uppgick till 14,72 SEK.

 

Den extra bolagsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om en riktad nyemission av 17 621 411 aktier till Säljarna mot betalning med apportegendom bestående av samtliga aktier och utestående teckningsoptioner i BrightBid AB. 

 

Det slutliga värdet till vilket apportegendomen kommer att tas upp i Bolagets balansräkning kommer att slutgiltigt fastställas baserat på aktiekursen för Bolagets aktier vid den så kallade transaktionstidpunkten och kan därför komma att avvika från det beräknade värde.

 

Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 26 juni 2023, kl. 10.45 CEST.

 

För mer information:

Fredrik Lindros

VD Speqta AB (publ)

fredrik.lindros@speqta.com

+46 723 10 66 66

 

Om Speqta

Speqta är ett adtech-bolag som erbjuder trafikgenererande tjänster inom e-handel med hjälp av data och AI. Bolaget har två produkter; affiliatenätverket Shopello och SaaS-tjänsten Bidbrain och är listat på Nasdaq First North Premier Growth Market i Stockholm under namnet “speqt”. Redeye AB är bolagets Certified Adviser.

www.speqta.com